Sad shayari in marathi | Marathi sad sms

          आज मी तुम्हाला sad shayari in marathi या वरती सांगाय्चा आहे.आणि sad shayari in marathi या चा संगी संगी marathi sad sms या चा वर‌ पन तुम्हाला सांगील.
          जर तुम्हाला आमचा हे sad shayari in marathi आवळतो तर तुम्हीं आमचा जीवनावर मराठी स्टेटस याला‌ पन‌ एक धाव पहा.आणि तुम्हाला आमचा ‌हे विचार बदल काही तरही सांगाय्चा आहे तर‌ तुम्हीं आमाला सांगा.

sad shayari in marathi

sad-shayari-in-marathi

हे प्रेम पण त्या चहा सारखा होउन‌ गेला आहे
तोपर्यत ज छान‌ होता
ज्यापर्यत गरम होता

Shayartalk

sad-shayari-in-marathi

प्रेमात राहुण आमी दगड़ा मधी पण दिल बगले होते
डोळे भिजवले होते आमी ते पाउसात
जेथे नसीबात आणि प्रेमानी आमचा बरोबर खेळ खेळले होते

Shayartalk

आपण या जीवनात बरेच रंग दर्शविले आहेत
बोलाना कोणचा रंगा थून तुमचा चित्र बनावू मी
तुमची इच्छा हस्णयाची आहे ना
तर घ्या मग बर्बाद होउन‌ जाऊ मी

Shayartalk

Marathi sad sms

मी तुझ्याशिवाय कधीही जंगू शकनार नाही
जर तुम्ही जगण्याबदल बोलनार तर मी असाच मरून जानार
तुमची अपूर्ण इच्छा पूर्ण करील
आणि जर‌ नाही करुन शकनार तर
आपण स्वत‌ एक इच्छा होउन ‌जाईल

Shayartalk

मी त्याला काय सांगु
कसे आहे प्रेमाची महफिल
बस येवळा आयकून‌ घेवा
एक सुंदर दिसनार हवेली मधे
हृदय पत्थराचा राहतो

Shayartalk

तुझ्या शिवाय कधीही मला छान वाटला नाही
प्रत्येक वेळा तुझा नाव माझा कानावर पडत होता
आठवन तुझा प्रेमाची माझावर असी बसून गेली आहे
का तु बदलुन गेली पण तुझा साठी हा माझा प्रेम नाही

Shayartalk

sad shayari in marathi

sad-shayari-in-marathi

आयुष्य जगण्यासाठी फकत एक कारण पूरस आहे
कोणा संगी प्रेम होउन जाए
ही च शिक्षा लय आहे

Shayartalk

Marathi sad sms

जर तुम्हाला‌ इत परंत आमचा हे आर्टिकल आवळला आहे तर तुम्हीं आमचा दूसरे विचाराला‌ मराठी शायरी पन एक धाव पहा.इकळे तुम्हाला आमचे दूसरे नवीन‌ प्रकारचे विचार भेटील.

sad-shayari-in-marathi

आम्ही हृदयाचा दारावर बसलो होते
पण त्याह माझा डोळावर मधी येउन गेले
मला काय माहित होता
जो नशिबात त्याच्या नावाचा मी विचार करत होता
तो कधीही त्याचा नावाचा होता नाही

Shayartalk

sad shayari in marathi

अरे देवा तू मला बदलून दे
माझा श्वास माझ्या पासून दूर करुन दे
पण माझा प्रेमाला बदलू देऊ नका
त्याला तसाच जगू दया
जसे मी त्याला प्रेम करला होता

Shayartalk

मी तुझ्या आठवणीत जगतो
तेवा मला‌ खूब छान वाटतो
पण ही वेदना मला पुन्हा पुन्हा आठवण देतो
आणि सांगतो
तु तीचा प्रेम आहे नशीब नाही

Shayartalk

ही स्थिति का पुन्हा पुन्हा येते
मी तूम्हाला भेटायचा प्रयत्न करतो
पण मला तुम्ही मिळु शकत नाही
आणि पाऊसा संगी भेट होउन जाती

Shayartalk

तुझ्या प्रेमात मी दुःख‌ सोसायचा‌ शिकला
कसे नियंत्रण करावे स्वतावर ते शिकला
नाही शिकला मी फकत हे च का
कसा‌ तुझा प्रेम मेळय्चा

Shayartalk

Love message in marathi text

तुझा प्रेमात मी काही शिकला का नाही
ते मला माहिती नाही
पण दुसरा समुर स्वताचा हे दुःख
लपविण्यास नक्की शिकला

Shayartalk

Sad shayari marathi girl

खर‌ आहे की या अंत:करणात प्रेमाची ज्योत पेटवणार तुम्हीं होते
आणि त्या राख भरलेल्या मातीमध्ये
आनंदाची फुले दिली होती

Shayartalk

फुलांच्या पाकळया सारखा‌ होता माझा प्रेम
मला‌ माहिती तर होता च
का कोणी तरही माझी हे पाकळयाला तोडनार
पण ते नाही माहिती होता का ते तुझा हाथानी होईल

Shayartalk

sad shayari in marathi

sad-shayari-in-marathi

तुझा विचारात मधी प्रेम आहे
तुला आठवण‌ करा मधे प्रेम आहे
तूझे दिलेल वेदना मधी प्रेम आहे
फकत हां नशीबात च प्रेम नाही आहे

Shayartalk

मला तुझ्या बरोबर काही क्षण जगाय्चे आहेत
मला तुझी आठवन करून रडायच आहे
तुझे दिलेल‌ प्रत्येक वेदनाची पीडा मी इच्छतो आहे
फकत तुझा पासून दूर नाही जाईचा इच्छतो

Shayartalk

sad shayari in marathi

sad-shayari-in-marathi

तुला माझा संगी द्वेष कराय्चा आहे कर
मी तुला विसरुण जाऊ बर
पण मला तु फकत एवळा‌ सांगूण दे
का मला तुझा संगी च प्रेम का झाला

Shayartalk

वेदना तेवा नाही झाली
जेवा तुनी दूर जायची ‌गोष्ठ केली
ती तेला झाली जेवा तुन्ही मला‌ विसरुण जा‌ हे गोष्ठ केली

Shayartalk

जेवा तुझा प्रेमात होता तेवा मला तुझा चित्र बघुन‌ खूब वेळ लागतों
पण जेवा थुन तुम्हीं बदलून गेले तेवा पासून
तुमचा हे बदलेल चित्र पाहून हृदय चित्र पाहिला विचार करुन राहिला

Shayartalk

Marathi sad sms

मी रोज माझी वेदना पाण्या सारखे वाहते
पण जर तुमनी तुमची वेदना सुरु केली
मग या नदयाचा पाणी मधे पूर येईल

Shayartalk

तुला प्रेमाथुन एक धाव बोलावाय्चा आहे
पण तुजे‌ डोळा‌थुन मी लय घाबरतो
एक वेळा तूजा हृदयाला स्पर्श करण्याची इच्छा आहे
पण तुजे धबकाराथुन मी खूब घाबरतो
तुझा स्मितला मला आयुष्यभर बघायचा आहे
बस हे स्वपन‌ टूटनार त्या मुळे मी खूब घाबरतो

Shayartalk

sad shayari in marathi

sad-shayari-in-marathi

तुला‌ असा वाटतो का आपुण एक दूसरा साठी बनेल नाही
पण मला असा वाटतो हे जग आपला साठी बनेल‌ नाही

Shayartalk

आयुष्यसुद्दा एवळा मृत्यु साठी तृष्ण नाही होता
जेवळा मी तुझा प्रेमा साठी होता

Shayartalk

Marathi sad sms

sad-shayari-in-marathi

ज्या क्षणी आपण जवळ होता
तो क्षण पुन्हा जाणवायचा आहे
तो स्वपन होता का वास्तव
जे‌‌ काही पण होता मला ते पुन्हा जीवाय्चा आहे

Shayartalk

आता तो मी फकत तुझी आठवन घेऊन बसलेला आहे
एक धाव‌ तुजा जवळ राहुन मी
तुझा संगी पुन्हा तो प्रेमला जीवाय्चा आहे

Shayartalk

   मी आशा ठेवतो का तुम्हाला आमचा हे sad shayari in marathi आणी Marathi sad sms वर आमचे विचार आवळील.या जीवनात सर्वानला प्रेम होतो आणि असा नाही का सर्वांचा प्रेम उर्तिन होते पन त्याचा साठी आपुण हे प्रेम ला वाइट नाही सांगू सकते.माझा सांगायचा फकत एवळा आहे का तुम्ही प्रेम करा पन हे गोष्ट नाही ठेवायची का तो पन तुम्हारा समुर थून प्रेम करिल आणी जर तुम्हाला आमचा हे आर्टिकल बदल काही त्रास झाला असल तर तुम्ही आमाला सांगा आणि लवकारत थून लवकर त्याचा उपाय आणिल
धन्यवाद

Spread the love

Leave a Comment